Åbent i arkivet, generalforsamling og forslag til nye vedtægter

Mandag d. 30. august er arkivet åbent fra 19 til 22.

Vi har modtaget 107 tilmeldinger til vores generalforsamling søndag d. 5. september. Vi er meget glade for, at så mange vil deltage og glæder os til det.

Et af punkterne på generalforsamlingen er, at vi foreslår nogle vedtægtsændringer. Det har været et ønske, at det af vedtægterne fremgår, hvordan dagsordenen til generalforsamlingen skal se ud. Der er flere ændringer, bl.a. frister for varsling af generalforsamling og indsendelse af forslag. Forslaget til nye vedtægter er her:

Vedtægter for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening.

 

 

 1. Foreningens navn er: Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening, og dens

     hjemsted er Lindved, Hedensted kommune.

    Arbejdsomområdet er: Sindbjerg sogn.

 

 1. Foreningens formål er: At fremme og styrke den almene interesse for områdets

    historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv,

    at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt

    materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning

    til området, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

    At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende

    regler for tilgængelighed.

    Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan  

    garanteres.

 

 1. Som medlem af foreningen kan optages alle interesserede. Foreninger, virksomheder

    og institutioner kan optages med rettigheder svarende til èt medlemskab. Medlemmerne

    betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Generalforsamlingen. Foreninger, virksom-

    heder og institutioner betaler et kontingent svarende til 2 personer. Der kan også modtages

    bidrag fra anden side.

    Foreningen er medlem af SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) og HKLS (Hedensted

    Kommunes Lokalhistoriske Samvirke) og samarbejder med andre arkiver og beslægtede

    Institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

 

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

   

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling

    afholdes hvert år primo marts.

    Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i lokalt annonceblad senest 2 uger før.

    Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:

 • Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
 • Revideret årsregnskab, fremlæggelse og godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 vælges i lige år og 3 i ulige år
 • Valg af bestyrelsessuppleant – 1 vælges hvert år
 • Valg af revisorer – 1 vælges hvert år
 • Eventuelt  

 

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder forslag til vedtægtsændringer,

    skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort

    på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det,

     eller mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring

     herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse og med samme

     varsel som en ordinær generalforsamling.   

 1. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning

     sker ved håndsoprækning, men såfremt blot èt medlem ønsker det, skal afstemning ske

     skriftligt. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt

     stemmeflertal, når halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når

     2/3 del af de fremmødte stemmer for.

     Hvert medlem har èn stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.    

 1. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år

      ad gangen – 2 i lige år og 3 i ulige år. Der er desuden 2 bestyrelsessuppleanter og 2

      revisorer, også valgt for 2 år, men forskudt, således at 1 suppleant og 1 revisor vælges      hvert år.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter

      selv sin dagsorden. Der føres protokol over møderne.

 1. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er ansvarlig

      for arkivets drift.       

 1. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i

       godkendte arkivmaterialer og er forsvarlig registreret efter gældende retningslinjer.

       Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn efter de

       gældende tilgængelighedsregler i en fast og bekendtgjort åbningstid.      

 1. Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen oprettet

       konto i et pengeinstitut.

       Foreningen tegnes af enten formanden eller kassereren alene.      

 1. Ophør af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende

       generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

       Skulle foreningen ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med

       kommunalbestyrelsen, så deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

       Ved ophør af foreningen overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde

        efter bestyrelsens afgørelse.