Genforeningsfest

Så er vi – sammen med Sognegårdsforeningen og Sindbjerg Kirke – klar til næste arrangement.
Betaling kontant eller Mobilepay ved indgangen

Åbent i arkivet, generalforsamling og forslag til nye vedtægter

Mandag d. 30. august er arkivet åbent fra 19 til 22.

Vi har modtaget 107 tilmeldinger til vores generalforsamling søndag d. 5. september. Vi er meget glade for, at så mange vil deltage og glæder os til det.

Et af punkterne på generalforsamlingen er, at vi foreslår nogle vedtægtsændringer. Det har været et ønske, at det af vedtægterne fremgår, hvordan dagsordenen til generalforsamlingen skal se ud. Der er flere ændringer, bl.a. frister for varsling af generalforsamling og indsendelse af forslag. Forslaget til nye vedtægter er her:

Vedtægter for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening.

 

 

 1. Foreningens navn er: Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening, og dens

     hjemsted er Lindved, Hedensted kommune.

    Arbejdsomområdet er: Sindbjerg sogn.

 

 1. Foreningens formål er: At fremme og styrke den almene interesse for områdets

    historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv,

    at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt

    materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning

    til området, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

    At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende

    regler for tilgængelighed.

    Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan  

    garanteres.

 

 1. Som medlem af foreningen kan optages alle interesserede. Foreninger, virksomheder

    og institutioner kan optages med rettigheder svarende til èt medlemskab. Medlemmerne

    betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Generalforsamlingen. Foreninger, virksom-

    heder og institutioner betaler et kontingent svarende til 2 personer. Der kan også modtages

    bidrag fra anden side.

    Foreningen er medlem af SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) og HKLS (Hedensted

    Kommunes Lokalhistoriske Samvirke) og samarbejder med andre arkiver og beslægtede

    Institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

 

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

   

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling

    afholdes hvert år primo marts.

    Der indkaldes til generalforsamling ved annoncering i lokalt annonceblad senest 2 uger før.

    Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:

 • Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
 • Revideret årsregnskab, fremlæggelse og godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 vælges i lige år og 3 i ulige år
 • Valg af bestyrelsessuppleant – 1 vælges hvert år
 • Valg af revisorer – 1 vælges hvert år
 • Eventuelt  

 

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder forslag til vedtægtsændringer,

    skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og vil blive offentliggjort

    på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det,

     eller mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring

     herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse og med samme

     varsel som en ordinær generalforsamling.   

 1. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning

     sker ved håndsoprækning, men såfremt blot èt medlem ønsker det, skal afstemning ske

     skriftligt. Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt

     stemmeflertal, når halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når

     2/3 del af de fremmødte stemmer for.

     Hvert medlem har èn stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.    

 1. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år

      ad gangen – 2 i lige år og 3 i ulige år. Der er desuden 2 bestyrelsessuppleanter og 2

      revisorer, også valgt for 2 år, men forskudt, således at 1 suppleant og 1 revisor vælges      hvert år.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter

      selv sin dagsorden. Der føres protokol over møderne.

 1. Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er ansvarlig

      for arkivets drift.       

 1. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende i

       godkendte arkivmaterialer og er forsvarlig registreret efter gældende retningslinjer.

       Bestyrelsen påser, at arkivets samlinger er offentligt tilgængelige under opsyn efter de

       gældende tilgængelighedsregler i en fast og bekendtgjort åbningstid.      

 1. Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen oprettet

       konto i et pengeinstitut.

       Foreningen tegnes af enten formanden eller kassereren alene.      

 1. Ophør af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende

       generalforsamlinger med mindst 2 ugers mellemrum.

       Skulle foreningen ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med

       kommunalbestyrelsen, så deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

       Ved ophør af foreningen overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde

        efter bestyrelsens afgørelse.   

      

       

Generalforsamling

Som vi tidligere har meddelt, så afholder Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening generalforsamling søndag d. 5. september kl. 12.30 i Lindved Sognegård.
Programmet for eftermiddagen:
Vi starter med smørrebrød og en øl/vand, derefter selve generalforsamlingen. Så får vi kaffe/te med boller og lagkage, og derefter vil Preben Dahl fortælle om sit liv med firmaet MEKASIGN. Bagefter er der åbent i Lokalarkivet.
Af hensyn til serveringen, som foreningen er vært ved, er tilmelding nødvendig, og det kan ske her på siden, SMS til Birgith Havreballe 24657531 eller Ole Jørgensen 31902921 eller på mail til senest onsdag d. 25. august.
Generalforsamlingen er for medlemmer af foreningen Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening. Nye medlemmer er meget velkomne, og anmodning om medlemsskab kan ske ligesom tilmelding til generalforsamlingen.
Vi håber på stort fremmøde og en god eftermiddag.

God sommer

Nu er der nok mange, der holder sommerferie. Vi vil ønske alle en rigtig god ferie, uanset hvor og hvordan den bliver holdt. Lokalarkivet holder ikke sommerferie, så vores sædvanlige åbningstider gælder også hele sommeren igennem. Næste gang er således mandag d. 12. juli kl. 14 – 17, hvor man er meget velkommen – også bare til en snak og en kop kaffe.
Hvis man kommer langvejs fra og fx besøger familie på egnen her i sommerferien, så er man også meget velkommen til at træffe en aftale med os en anden dag. Send en mail til eller ring til et bestyrelsesmedlem.
 

Generalforsamling

Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening har udsat generalforsamlingen, som skulle have været afholdt i marts.

Nu har bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve noget nyt, nemlig at holde generalforsamling en søndag eftermiddag. Den er fastsat til søndag d. 5. september kl. 12.30 i Sognegården.

Da vi, bl.a. på grund af aflysningen af Arkivernes Dag, har flere penge i kassen end normalt, vil vi byde på smørrebrød, generalforsamling, kaffe med boller og lagkage, og til sidst et spændende lokalhistorisk foredrag. Bagefter kan man besøge Lokalarkivet.

Vi gør det bl.a. for at give medlemmer, som bor længere væk bedre mulighed for at deltage. Det vil – af hensyn til bespisningen – blive med tilmelding.

Reserver dagen allerede nu, for vi håber, at rigtig mange vil deltage.

Arkivet åbner igen

Da restriktionerne nu er lempede og mange er vaccinerede, kan Lokalarkivet nu vende tilbage til de normale åbningstider.
Det vil sige, at vi på mandag d. 31. maj har åbent kl. 19 – 22. Vi glæder os til at se nogle gæster og forventer, at man har gyldigt Coronapas.

Godt nytår

Hermed ønsker foreningen alle et godt nytår. Desværre er vi nødt til indtil videre at holde lokalarkivet lukket. Men man er altid velkommen til at rette henvendelse til os på vores mail eller ringe til formanden på 3190 2921.

Pastor Danvads Prædiken d. 6. maj 1945 i Grejs, Sindbjerg og Øster Snede Kirker.

Arnold Viggo Danvad (f. 1912-d. 1990) sognepræst ved Grejs og Sindbjerg kirke 1940-1948

Efter Grejs-Sindbjerg kom han til Trinitatis kirke i Fredericia.

Den første søndag efter befrielsen i 1945 den 6. maj blev der holdt takkegudstjenester i alle kirker.

Pastor Danvad prædikede den søndag ved tre takkegudstjenester: i Øster Snede kl. 8, i Grejs kl. 10 og i Sindbjerg kirke kl. 14.

Her er manuskriptet til hans prædiken

På side 1 i øverste højre hjørne står der 7-81-12-261. Tallene er salmenumre som refererer til ”Salmebog for Kirke og Hjem” De nævnte salmer er også med i den nyeste udgave af salmebogen. Her er det:

 Nr.    2 Lover den Herre

 Nr. 707 Forgæves er vor kraft og kunst

 Nr.   12 Min sjæl, du Herren love

 Nr. 266 Mægtigste Kriste, menighedens Herre

Generalforsamling 2020

Vi er meget glade for det store fremmøde på generalforsamlingen i aftes d. 5. marts 2020. Vi havde bestilt kaffe, boller og lagkage til 90 personer, og det passede fint.

Poul Knudsen, som har været suppleant de sidste 7 år, blev valgt ind i bestyrelsen, og skal nu overtage kassererposten efter Lis Holdt, som ikke ønskede at fortsætte. Lis blev hyldet  for sit store arbejde gennem 18 år og udnævnt til æresmedlem af foreningen. Jørgen Madsen blev valgt som ny suppleant.

Efter generalforsamlingen holdt Ninna og Per Sørensen et meget spændende foredrag om deres liv i Danmark, Yemen, Bangladesh og Mozambique.

Her kommer beretningen for 2019:

Efter sidste generalforsamling fortsatte alle i bestyrelsen på deres pladser: Birgith sekretær, Lis kasserer og jeg formand, og Henry er arkivleder.

Man kan vist godt sige, at det har været et godt år for foreningen.

På sidste års generalforsamling blev kontingentet fordoblet fra 25 til 50 kr.. Vi var lidt spændte på, om nogle ville melde sig ud, men det blev heldigvis ikke tilfældet. Der er heller ikke nogle, der har brokket sig alvorligt over det, så det er fint. Der er desværre hvert år nogle af vores medlemmer, der dør, og det er jo også sket sidste år. Alligevel er medlemstallet steget, ikke så meget som tidligere år, men regnskabet viser, at der er 582 medlemmer mod 569 året før.

Vi har også en Facebook gruppe, og her er der i løbet af 2019 kommet 70 nye til, så vi nu er tæt på 450. Det er en nem og gratis måde at være i kontakt med folk på.

Da vi i marts havde medlemsbladet, som handlede om møller, klar, inviterede vi til præsentation af det i lokalarkivet. Det var en succes, for der kom faktisk mange mennesker.

Det vil vi gentage i år, og i år handler medlemsbladet om postbude og posthuse i Lindved og omegn. Det bliver om 14 dage, altså torsdag d. 19. marts kl. 15-18 i Lokalarkivet.

Vi har også ”vist flaget” i to andre publikationer, nemlig i Glud Museums årsskrift og i Lokalhistorie fra Sydøstjylland (det der tidligere hed Vejle Amts Årbog).

Sidste år gik Jørgen Madsen ind som vores repræsentant i Lokalrådet i stedet Birgith Havreballe. Desværre har Jørgen ønsket at blive fri for det, men heldigvis har Mogens Thomsen sagt ja til at tage en tørn med det. Vi håber og tror, at det bliver godt.

Lokalrådet har droppet Parkens Dag, som vi ellers har deltaget i med en billedkonkurrence. I stedet for lavede vi den i forbindelse med Byfesten, og det var udmærket, selv om der ikke kom så mange. Det gør vi igen i år, og vi er også i gang med sammen med præsten og byfestudvalget at arrangere den gudstjeneste, som ellers har været en del af Parkens Dag. Det bliver en hverdags aften i Byfest-ugen som er uge 24.

Vi har været i kontakt med menighedsrådet angående De Fogh’ske Kisteplader, og vi regner med, at de kan blive sat op i kirken på et tidspunkt. Det drejer sig om to metalplader, som har siddet på to kister, hvori Søren Fogh, der ejede Laage midt i 1700-tallet og hans bror var begravede. Det er ikke på grund af pladernes skønhed, men derimod det historiske.

På et tidspunkt var der forlydender om, at kirkestalden ved kirken som er bygget i 1917 måske skulle rives ned. Det var ved at få os på barrikaderne, men det viste sig heldigvis, at den bliver bevaret, men med et nyt tag.

I år laver vi i samarbejde med Sognegårdsforeningen, Missionshuset og Kirken sangaftener i Sognehuset ved kirken. Første gang tirsdag d. 17. marts og igen d. 1. sept. Vi arbejder også på sammen med Sognegårdsforeningen og menighedsrådet at lave et arrangement, som skal markere 100 året for Genforeningen. Det bliver d. 21. april.

I august måned lavede vi en Lokalhistorisk Byvandring i Holtum. Trods regnbyger var det pænt besøgt, nemlig ca. 80 deltagere, og de 60 af dem var efterfølgende med i Lokalarkivet til kaffe og snak. Sådan et arrangement giver altid nogle glade gensyn. Fx mødtes Erna Skovbjerg med Hans Therkelsen, som hun for 70 år siden havde passet, da han var en lille dreng på Holtum Mølle. Erna døde i november.

På Arkivernes Dag, den anden lørdag i november, havde vi Egon Mortensen til at fortælle om sit spændende liv. Der kom 85 mennesker i Sognegården, og det er da meget godt. Også her var der glade gensyn, fx var der 5-10, som for mere end 60 år siden havde gået i skole sammen med Egon i den gamle skole i Sindbjerg.

Vi har i løbet af året haft et pænt antal besøg i vores åbningstider, men der er plads til mange flere. Måske får en del deres behov dækket ved at kigge på vores hjemmeside og Facebook gruppe, samt på Arkiv.dk. Vi vil meget gerne tilgodese både de, der helst vil sidde hjemme ved skærmen, men i høj grad også de, der gerne vil opleve tingene sammen med andre.

Man må hjertens gerne komme, selv om man ikke har konkrete spørgsmål eller noget at aflevere. Vi har faktisk også udvidet åbningstiden en smule, så vi nu har åbent fra 14-17 den anden mandag og stadig 19-22 den sidste mandag i hver måned. Vores bestyrelsesmøder, som vi før har holdt i forbindelse med eftermiddags-åbningen, holder vi nu en anden aften. Så kan de ”unge” mennesker, Else og Poul, der stadig er på arbejdsmarkedet, bedre deltage, og vi har ordentlig tid til det.

Vi har efter aftale med Sognegårdsforeningen og Søren Riis hængt billeder op herinde i Sognegårdens mødelokale. Desuden er der lavet en billedudstilling, som hænger i aulaen henne ved de nye toiletter. Til gengæld er de billeder, der før hang her i Sognegården samt det fine træskærerarbejde, som Frede Skovbjerg og Karl Nielsen havde lavet, kommet hjem i Lokalarkivet.

Sammen med de fleste af de andre 18 lokalarkiver i Hedensted Kommune har vi lavet en billedudstilling om møllerne, der fandtes i sognene. Den åbnede på Hedensted Bibliotek i november måned, og den skulle gerne komme rundt i kommunen i løbet af de næste to år.

I øvrigt har vi et godt samarbejde med de andre lokalarkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver. Det er også i deres regi, at vi kommer på kurser, så vi er med i udviklingen.

Som sædvanligt var vi med i Julemarkedet i Sognegården, hvor vi denne gang viste nogle af de mange luftfotos, der også kan ses på internettet. Hvis nogle skulle have brug for hjælp til selv at finde dem, så kan vi godt hjælpe med det.

Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelse, suppleanter, arkivleder og mange andre, som har givet en hånd med i løbet af året.