Vedtægter

  Vedtægter for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening.

1.  Foreningens navn er: Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening, og dens  

     hjemsted er Lindved, Hedensted kommune.

    Arbejdsomområdet er: Sindbjerg sogn

2. Foreningens formål er: At fremme og styrke den almene interesse for områdets

    historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv

    at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt

    materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning

    til området, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

    At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende

    regler for tilgængelighed.

3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan

    garanteres.

4. Foreningen samarbejder med andre arkiver og beslægtede institutioner, og kan

    afstemme sin arbejdsplan herefter.

5. Som medlem kan optages alle med interesse for arbejdsområdets historie.

6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.   

    Ordinær generalforsamling afholdes hvert år primo marts.

    Der indkaldes til generalforsamling ved en annoncering i lokalt annonceblad senest

    8 dage forud.

7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det,

    eller mindst 1/3 del af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

     Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæringen

     herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse, i øvrigt som

     en ordinær generalforsamling.

 8. Hvert medlem har én stemme.

    Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 9. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5.

    Desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer.

    Valgene gælder for 2 år. På ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, på lige

    årstal afgår 2.

    Hvert år afgår 1suppleant og 1 revisor.

10. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen

     fastsætter selv sin dagsorden. Der føres protokol over møderne.

11.  Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er ansvarlig

       for arkivets drift.

12. Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende,

       er forsvarligt registrerede, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid.

13. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af

       generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra

       anden side.

14. Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en for foreningen

      oprettet konto i et pengeinstitut.

15. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

16. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med simpelt

       stemmeflertal, når halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret eller når

        2/3 del af de fremmødte stemmer for.

17. Ophør af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden, med mindst  

       2 ugers mellemrum, følgende generalforsamlinger.

18. Skulle Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening ophøre, skal samlingerne

      anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen, så deres forbliven i

      offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

19. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter

      bestyrelsens afgørelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2019

Arne Henriksen

Dirigent